Demo

Privacy

Demo

Alle prijzen op Blauwlifestyle.nl zijn inclusief BTW. Product specificaties zijn onder voorbehoud van typefouten en prijswijzigingen. Afbeeldingen en omschrijvingen van producten kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Wanneer u Blauwlifestyle.nl bezoekt, verzamelen we gegevens voor uiteenlopende doeleinden. Hieronder wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe wij de gegevens krijgen, voor welke doelen, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen. Blauw respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Over Blauw
Blauw is een (online) winkel in artikelen uit de “kleding & woonaccessoires" branche. De website wordt gebruikt voor het aanbieden van producten, informatie en communicatie. Via onze websites verzamelen wij bepaalde gegevens.

Hieronder vindt u onze gegevens die u nodig heeft indien u contact met ons wilt opnemen.

Blauw V.O.F.
St. Jorisstraat 8
2981 GA Ridderkerk
The Netherlands
Tel: +31 (0) 180 – 49 99 24
Email: info@blauwlifstyle.nl
Web: www.blauwlifestyle.nl
KvK nummer: 51637146

We hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Blauw VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevens en gegevensverwerking
Om u een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben we enkele gegevens van u nodig. Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Blauw VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.
- Spaarsysteem

Als u zich bij ons inschrijft, wordt uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer opgeslagen. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, dus wanneer u een bestelling bij ons doet, in het spaarsysteem wilt of wanneer u uw gegevens aanpast.

Blauw verwerkt drie soorten gegevens: persoons-, betaal- en verkeers-gegevens.

Persoonsgegevens
Dit zijn gegevens die u invult tijdens het bestel- of registratieproces:

Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Land
E-mailadres
Telefoonnummer
Mobiele telefoonnummer 

De bestelgegevens gebruiken we om uw bestelling te verwerken en de goederen zo snel mogelijk bij u te bezorgen. Uw e-mailadres en telefoonnummer kunnen hierbij handig zijn wanneer er, bijvoorbeeld, iets is met uw goederen. Het e-mailadres dat u bij online bestellingen invult, wordt niet gebruikt voor marketingdoeleinden. Als u uw emailadres doorgeeft en geregistreerd wordt in ons kassasysteem, wordt u op de hoogte gehouden d.m.v. een nieuwsbrief. Het emailadres is geen verplichting om in het spaarsysteem te mogen en kunt u ook ten alle tijden laten verwijderen.

Wanneer u zich voor de nieuwsbrief af wilt melden, kan dit altijd via de link in de nieuwsbrief of door ons een reply e-mail te sturen met hierin het verzoek u af te melden. Uw overige gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden en zullen we ook niet verstrekken aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Betalingsgegevens
Bij registratie van betalingsgegevens noteren we alleen uw betaalwijze (MasterCard, VISA, American Express, iDEAL of een overboeking via Bank of Giro). Uiteraard worden bankgegevens niet opgeslagen en is elke betaalmogelijkheid beveiligd.

Verkeersgegevens
Bij verkeersgegevens kunt u denken aan het registreren van een IP-adres*, het installeren van een cookie** en het registreren van het klikgedrag en het analyseren van uw navigatie op onze website.

Met de verkeersgegevens analyseren we het surfgedrag van onze bezoekers. We bekijken hoe de navigatie wordt gebruikt, welke pagina's worden bezocht en welke artikelen worden besteld, zodat we hiermee de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site (en digitale nieuwsbrieven) kunnen verbeteren.

* Een IP-adres is een Internet Protocol adres dat verwijst naar een unieke bestemming op het Internet. Dit kan betekenen dat het in sommige gevallen direct naar de computer van de bezoeker is te herleiden. Deze informatie is essentieel om de pagina's via Internet naar de juiste computer te sturen.
** Een Cookie is een verzameling gegevens, een registratiebestandje, die een website overbrengt naar de harde schijf van een computer om ze daar op te slaan. Een cookie identificeert de bezoeker weliswaar niet, maar wel zijn computer. Onze website installeert een cookie voor analyse van uw surfgedrag zodat we onze website optimaal kunnen samenstellen.

Uw persoonsgegevens worden door Blauw VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar.
- In het klantensysteem tot de klant aangeeft uit het systeem gehaald te worden.
- Als de klant meer dan 5 jaar geen aankopen heeft gedaan.

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Blauw VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
Het inschrijving in klantensysteem t.b.v. Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blauw VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen:
E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Blauw VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Blauw VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Blauw VOF de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voornaam;
Tussenvoegsel;
Achternaam;
Telefoonnummer;
E-mailadres;
Geboortedatum;
Salarisgegevens;
Kopie ID;
BSN-nummer;
Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Blauw VOF opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Blauw VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Blauw VOF van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Tot slot
Mocht u na het lezen van deze privacy policy toch nog vragen hebben over de bescherming van uw privacy tijdens uw bezoeken op onze website, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Blauw kan tussentijds deze privacy policy aanpassen wanneer er zich ontwikkelingen voordoen op het gebied van bijvoorbeeld technologie, wetgeving, verwerkingen of verstrekkingen. Wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via deze pagina.

Contactgegevens
Blauw VOF
St. Jorisplein 39
2981 GC
Ridderkerk
info@blauwlifestyle.nl